Vallási folyóiratok > Vallás, lélek - wyw.hu

Talált weboldalak ebben a kategóriában: Vallási folyóiratok > 10 weboldal. Kategória leírása: Vallási folyóiratok gyűjteménye. Cikkek, információk.
Szponzorált linkek
Vigilia
http://www.vigilia.hu/

A folyóiratot 1935-ben alapította a magyar neokatolikus mozgalom néhány kiemelkedő képviselője, Aradi Zsolt, Balla Borisz és Possonyi László. Céljuk az volt, hogy a kultúra és a hit találkozását, a katolikus szellemű irodalom megújulását és a magyar katolikus egyház korszerűsödését előmozdítsák. Az egyetemesség jegyében tágították és mélyítették a katolikus gondolkodást: felkutatták és felmutatták az irodalom, sőt az emberi kultúra minden igaz értékét; az Istent keresők számára pedig a misztika útjait tárták fel, a szentek példáján tájékozódva keresték a hétköznapi kereszténység lehetőségeit. Új távlatokat nyitottak a magyar irodalom horizontján is: megalkották az irodalomnak keresztény indíttatású, spirituális ihletésű szemléletét, s felmutatták az irodalom transzcendentális, Istenre nyíló értékeit.

Vigilia
Új Ember Magazin
http://magazin.ujember.katolikus.hu/

A magyar keresztény sajtó legnagyobb példányszámú és egyik legrégebbi orgánuma az Új Ember katolikus hetilap. A második világháború után, 1945. augusztus 9-én jelent meg első száma. Az 1956-os forradalmat követő fél évi betiltástól eltekintve folyamatosan, hétről hétre megjelenő, jelenleg 12 oldalas újság a hétmillió hívet számláló magyar katolikus egyház legfontosabb kommunikációs eszköze. Az ország 6000 templomában, 3000 egyházközségében, valamint egyéni előfizetés és hírlapárusi hálózat útján terjesztetett lap rendszeres tájékoztatást nyújt a világegyház és a helyi egyház eseményeiről, a főbb pápai megnyilatkozásokról. Tudósít a társadalom, a közélet, a kultúra keresztény szempontból fontos eseményeiről. A lapban megjelenő kommentárok, kritikák, elemzések a keresztény emberek életét érintő kérdésekkel foglalkoznak.

Új Ember Magazin
Oázis újság
http://csaladok.schoenstatt.hu/Oazis.html

A nemzetközi apostoli Schönstatt mozgalom egy megújulási mozgalom a katolikus egyházon belül, amelyet 1914-ben alapított P. Kentenich József és fiúközössége Németországban, a Rajna menti Vallendar város Schönstatt nevű kollégiumában. Kentenich atya palottinus szerzetes és a schönstatti diákotthon spirituálisa - lelki vezetője - volt. Alapításuk célja önnevelésük művének felgyorsítása és az új korszak számára egy új keresztény embertípus és közösség kinevelése.

Oázis újság
Hitvallás
http://www.hitvallas.hu/

Ja­nu­ár 22., év­kö­zi 3. va­sár­nap. Múlt va­sár­nap hal­lot­tuk, hogy And­rás és Já­nos a Jé­zus­sal töl­tött nap után szé­pen ha­za­men­tek. Jé­zus nem ki­a­bált utá­nuk, ha­nem hagy­ta ér­le­lőd­ni a hi­va­tást. Pa­pok, szer­ze­te­sek majd­nem mind em­lé­kez­nek sa­ját éle­tük­ben a hi­va­tás ér­le­lő­dé­sé­re. Min­den iga­zi ér­ze­lem­nek kell ilyen csen­des, ta­lán imád­sá­gos fej­lő­dés. Jé­zus nem sür­get, és nem to­lak­szik. Tud­ja, hogy Őt kö­vet­ni egy fel­adott biz­ton­sá­got je­lent, hogy az­tán új, má­sik biz­ton­sá­got kap­jak. Az el­ső apos­to­lok ott­hon, a csa­lád és ha­lász­ha­jó csön­des­sé­gé­ben sze­ret­tek be­le ab­ba Jé­zus­ba, aki min­den­ki­nek meg­ad­ja az ér­le­lő­dé­si időt.

Hitvallás
Szent Kereszt Magazin
http://www.szentkereszt.hu/news.php

Szent Kereszt Ökomenikus Magazin. Hit. Magyarság érték.

Szent Kereszt Magazin
Evangéliumi Hírnök
http://www.evangeliumihirnok.net/

Evangéliumi Hírnök. Az Észak- Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja.

Evangéliumi Hírnök
A Szív
http://www.asziv.hu/

A Szív lelkiségi és kulturális folyóirat az egyik legrégebbi folyamatosan megjelenő magyar nyelvű sajtótermék. 1915-ben alapították. A lap tulajdonosa hivatalos nevén a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, közhasználatban a jezsuita rend, a katolikus egyház legnépesebb szerzetesrendje.

A Szív
Magyar Kurír
http://www.magyarkurir.hu/

Mindannyian valamilyen függőségben élünk. Sok esetben ugyanazokat a harcokat vívjuk meg – mondta szerkesztőségünknek Laczkó Mihály, a Váci Egyházmegye gyermekvédelemmel foglalkozó lelkésze a szenvedélybetegségről folytatott beszélgetésben.

Magyar Kurír
Reformátusok lapja
http://www.reflap.hu/index.php/portal/main/PHPSESSID/3f1e61c16248d557c18b9e0 ...

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Mt 22,37–39.) Egyszer egy lelkész, amikor felolvasta ezt a jól ismert bibliai részt, mindenki megdöbbenésére azt mondta, most újraolvassa úgy, hogy egy betűt megváltoztat, és így is szeretne róla beszélni. Keresd az Urat, a te Istenedet, és keresd felebarátodat.

Reformátusok lapja
Távlatok
http://www.tavlatok.hu/

A TÁVLATOK, a jezsuiták negyedéves világnézeti, lelkiségi és kulturális folyóiratának nyomtatott változata a 2010-es évben megszűnt, de itt, a honlapunkon – módosított profillal – folytatja működését.

Távlatok
Hirdetések
Oldal leírása
vallas-lelek.wyw.hu: Vallás, lélek katalógus: Vallási irányzatokkal kapcsolatos hasznos linkek egy helyen. Vallás témakörű válogatott, kézzel szerkesztett tematikus gyűjtemény.
Gyűjteményünkben 427 válogatott vallás, lélek témakörhöz kapcsolódó link közül válszthatsz!
Hirdetések
Közösség
Megosztás a Facebook-on Add a Twitter-hez Google+

Aktív linkek: 427 | Várakozó linkek: 0 | Ajánlott linkek: 0 | Linkre kattintás összesen: 32370